REGULAMIN
Regulamin serwisu www.grafinia.pl. Nabywcy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu https://grafinia.pl.
Strony: Właściciel serwisu grafinia.pl (serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie) jest firma Grafinia – zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
Kupujący przez serwis Grafinia.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.
§ 1 Informacje ogólne. Właścicielem serwisu internetowego Grafinia.pl jest firma Grafinia Krzysztof Kurlit, ul. Batalionów Chłopskich 16a, 32-050 Skawina, Nip:9442108880, REGON: 122695938
Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy grafinia.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu grafinia.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed złożeniem zamówienia w serwisie grafinia.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu grafinia.pl.
Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
§ 2 Zawarcie umowy. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez grafinia.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.
Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu grafinia.pl.
Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.
Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować poprzez otrzymane wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.
Oferowane w ramach serwisu grafinia.pl produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.
Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie grafinia.pl przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie Konfiguracja produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są w kwocie brutto. Sprzedający zaznacza że jest zwolniony podmiotowo z płacenia podatku VAT.
Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
Wszystkie podane w serwisie grafinia.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik. Osobno podawany jest koszt wysyłki.
Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień grafinia.pl.
W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
§ 3 Płatność. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: 64 2530 0008 2055 1009 4202 0001 Nest Bank.
Inne, nie wymienione w ust. 1 , formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
§ 4 Dostawa. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.grafinia.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.
Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi dla opcji standard 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 5 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta.
Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.
W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.
§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie ma możliwości być uszkodzony. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@grafinia.pl lub telefonicznie pod numer 502-701-309.
W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@grafinia.pl lub telefonicznie pod numer 502-701-309.
§ 6 Rękojmia.
Termin obowiązywania rękojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.
§ 7 Odstąpienie od umowy kupna. Grafinia.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.
Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.
Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
§ 8 Prawa autorskie. Sprzedawane na serwisie grafinia.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy www.mural24.pl.
W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).
§ 9 Postanowienia końcowe. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Polityka Prywatności
Polityka prywatności – informacja związane z przetwarzaniaem danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy grafinia.pl, prowadzony pod adresem  https://grafinia.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę Grafinia Krzysztof Kurlit, ul. Batalionów Chłopskich 16a, 32-050 Skawina, Nip:9442108880, REGON: 122695938, (dalej zwanego Sklepem internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach działalności sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych. Administrator danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest Grafinia Krzysztof Kurlit, ul. Batalionów Chłopskich 16a, 32-050 Skawina, Nip:9442108880, REGON: 122695938 Sklep internetowy w przypadku dokonywania zakupów, w celu realizacji Zamówienia zbiera następujące dane: 1. nazwisko i imię, 2. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), 3. adres poczty elektronicznej, 4. numer telefonu kontaktowego Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu) oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne. Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email:biuro@grafinia.pl Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową. Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych z wyjątkiem dostawców usług w celu realizacji Państwa zamówień. Dostawcami tymi mogą być w zależności od rodzaju produktu: 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi: 1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972, 2. GLS -General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z s, adres siedziby ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, numer w Rejestrze Przedsiębiorców:  KRS 0000005009, 3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237, 4. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680. 5. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( adres siedziby: ul. Mineralna 15: 02-274 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368.
2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe firmie AVIKRON Wiktor Pytka z siedzibą w Brzesku (adres siedziby: ul. Brzezowiecka 16, 32-800 Brzesko) REGON: 121424692 NIP:8691859768 która realizuje usługi drukarskie dla sklepu grafinia.pl  W tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeśli podczas dokonywania zakupów wyraziliście Państw zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od grafinia.pl, to możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania Państwu naszego newslettera. W takim przypadku przekażemy Państwa dane, niezbędne do wysyłki newslettera, usługodawcy zajmującemu się jego wysyłką. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Polityka cookies Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć stare pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Inne strony internetowe W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.